Zgłoszenie udziału w Próbnej Maturze z WSiP 2019


dla klas 3 LO i klas 4 Technikum

1. Wypełnij dane potrzebne do zgłoszenia.
2. Odszukaj placówkę, w której uczysz.
3. Wybierz swoją placówkę i zgłoś udział.

Potrzebujesz tylko:
3 minuty

Podaj swoje dane:

Podaj dane swojej szkoły:

*Podanie wyżej wymienionych danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail oraz fragmentu nazwy, ulicy, miasta lub kodu pocztowego szkoły jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania drogą mailową kodu uprawniającego do pobrania arkuszy egzaminacyjnych na potrzeby Próbnej matury z WSiP.

Podmiotem udostepniającym arkusze egzaminacyjne na potrzeby Próbnej matury z WSiP, w tym przesyłającym kody uprawniające do pobrania ww. arkuszy ze strony www.wsip.pl/matura/ jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, o kapitale zakładowym w wysokości 33.947.400,00 zł (wpłaconym w całości), adres e-mail: wsip@wsip.com.pl (dalej zwana „WSiP”).
Udostępnione przez WSiP arkusze egzaminacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego, w tym poprzez ich zwielokrotnienie i rozdanie uczniom przystępującym do ww. egzaminu oraz uzupełnienie arkusza podsumowującego uzyskane przez uczniów wyniki i przesłanie go do WSiP na potrzeby stworzenia i opublikowania na stronie www.wsip.pl/matura/ raportu prezentującego statystyki egzaminacyjne.
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem ww. formularza rejestracyjnego, kodów uprawniających do pobrania arkuszy egzaminacyjnych lub samych arkuszy można zgłosić do WSiP: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa) lub telefonicznie na numer 801 220 555 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl WSiP rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację WSiP przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

Administratorem podanych w powyższym formularzu danych osobowych jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa („WSiP”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania kodów uprawniających do pobrania arkuszy egzaminacyjnych na potrzeby próbnego egzaminu maturalnego oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie danych w postaci imienia, adresu e-mail oraz fragmentu nazwy, ulicy, miasta lub kodu pocztowego szkoły jest niezbędne do otrzymania drogą mailową kodu uprawniającego do pobrania arkuszy egzaminacyjnych na potrzeby próbnego egzaminu maturalnego.